Algemene Verkoopsvoorwaarden – Amuzzi

OndernemingsgegevensEntertainmentshop BVBA
Albatrosstraat 14 - 8301 Knokke Heist

VAT BE 0833 189 319

IBAN BE86 7380 3198 3750 - BIC KREDBEBB


Info: info@amuzzi.eu

Tel: +32 (09) 224 42 88

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel Amuzzi van Entertainmentshop, een BVBA met maatschappelijke zetel te Albatrosstraat 14 in Knokke Heist, België, BTW BE 833 189 319, biedt haar klanten de mogelijkheid om allerhande audiovisueel en entertainment producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Amuzzi assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Amuzzi. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. We behouden ons het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de klant om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds in Euro en inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, releasedatum, prijs, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 13). Amuzzi is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Amuzzi is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Releasedatum van het aangeboden materiaal is ook steeds onder voorbehoud. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Amuzzi. Amuzzi is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Amuzzi assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Amuzzi. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. De klant heeft de keuze tussen de door Multisafepay met alle betaalmogelijkheden.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Amuzzi. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering of inbezitname van de goederen. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Amuzzi te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Amuzzi beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Amuzzi zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Algemeen Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Amuzzi klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Amuzzi. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, volgens de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik. Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via een schrijven of e-mail zijn verlangen kenbaar maakt aan Amuzzi, Albatrosstraat 14 te 8301 Knokke Heist en op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte koopwaar terugstuurt in de originele en onbeschadigde verpakking, klaar voor verkoop. Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Amuzzi zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen. Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de klant de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar Amuzzi. “Port betaald door de bestemmeling" en "tegen rembours" zullen dus worden geweigerd. In het belang van de klant wordt aangeraden het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren. De koopwaar dient gestuurd naar het adres vermeld in artikel 12 van onderhavige voorwaarden, samen met de leveringsdocumenten, en eventueel de factuur. Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zal er binnen een termijn van 30 dagen overgegaan worden tot terugbetaling van elke som die betaald werd. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat dient vermelde in de herroepingsaanvraag. Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (GLS, UPS, DHL, Fedex, enz.) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking/zegel bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen: -gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen. -artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd. -artikelen waarvan de zegel is doorbroken -artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt. -artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Amuzzi is niet aansprakelijk voor indirecte schade. De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de bestelde koopwaar.

Artikel 11: Privacy

Amuzzi verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Amuzzi toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw emailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Amuzzi bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Amuzzi uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: info@amuzzi.eu De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Amuzzi heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Amuzzi respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Amuzzi ter consultatie, wijziging of verwijdering. Amuzzi maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren. Amuzzi houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@amuzzi.eu

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Amuzzi om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Amuzzi Klantendienst

De Amuzzi klantendienst is bereikbaar op e-mailadres info@amuzzi.eu, via tel Tel: +32 (09) 224 42 88 of per post op het volgende adres Albatrosstraat 14 te 8301 Knokke Heist.

Artikel 14: Bewijs

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,...).

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brugge bevoegd.

Artikel 16: Rechtsbekwaamheid

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijvoorbeeld door inwonende minderjarigen.
You have successfully subscribed!
This email has been registered